Shiv Tandav Stotram Piano Notes Shanker Mahadevan

0
1315
Shiv-tandav-stotram-piano-notes
5/5 - (1 vote)

Shiv Tandav Stotram Piano Notes

Song – Shiv Tandav stotram

Singer – Shanker mahadevan

Shiv Tandav Stotram Piano Notes

How To Read Piano Notes

  • “.” is used for lower octaves notes eg-(.F , .A )
  • “*” is used for Higher Octave notes eg. – ( F* G* )
  • “-” is used for Holding the notes according to the song.
  • Notes written “EF” in this manner means they are playing fast or two notes on one beat.
  • (A)G  here A is kan note or sparsh note  and “G” is main note .
  • [ D – A# ] here [ ] is used for sliding one note to another eg. – D To A in Guitar or Violin
  • { A#A GA A# } here {} is used for playing notes in fast mode .

Music Details –

Original scale – A

Vikrit swar – A#  , F  , G

Shiv Tandav Stotram Piano Notes

Jatatavigalajjala  / pravahapavitasthale

AAAAAAAA / AAAAA.G  AA# –

Ga / leavalambya lambitam  / bhujangatungamalikam |

A#  / C#C# C#C# A# A#  A# A#   / A# A#  A# A#  A.G  A# A-

Damad damad damaddama  / ninadavadamarvayam,

AAAAAAAA / AAAAA.G  AA#  –

Chakara chandtandavam tanotu nah  / shivah shivam ||1||

A#  / C#C# C#C# A# A#  A# A#   / A# A#  A# A#  A.G   – – / A#  A– A#  A – A#  A- A#  A- 

Jata kata hasambhrama bhramanilimpanirjhari,

Vilolavichivalarai virajamanamurdhani |

Dhagadhagadhagajjva lalalata pattapavake,

Kishora chandrashekhare ratih pratikshanam mama ||2||…..same as above sloke

Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura,

AD DD C#EE EE / D F F  F F  EE EE

Sphuradigantasantati pramodamanamanase |

DD DD  C#C#C#C#/ A# A#  A# A#  A.G  A# A-

Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi,

Kvachidigambare manovinodametuvastuni ||3||….same as above lines

Jata bhujan gapingala sphuratphanamaniprabha,

AAAAAA# A#  A# A#   / A# A#  A# A#   / A#  A.G  A# A

Kadambakunkuma dravapralipta digvadhumukhe |

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  /  A#  A.G  A# A

Madandha sindhu rasphuratvagutariyamedure,

AC#C#C#C#EE EE / F F  F F  EE EE

Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari ||4||

E C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  /  A#  A.G  A# A–

Om   / Namah shivay …

A- – – / .G  .G  A#  A – – –

Sada shivam /  bhajamiyhum / Sada shivam  / bhajamiyhum

E E – E E –  / E F  – F  E – / E C#– C#A#  – / A.G  A#  A-

Sahasra lochana prabhritya sheshalekhashekhara,

AEE EE EE EE / E F F  F F  F  EE EE

Prasuna dhulidhorani vidhusaranghripithabhuh |

E C#C#C#C#A# A#  A#  / A#  A# A#  A# A#  A.G  A# A–

Bhujangaraja malaya nibaddhajatajutaka,

Shriyai chiraya jayatam chakora bandhushekharah ||5||…..same as above lines

Lalata chatvarajvaladhanajnjayasphulingabha,

Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam |

Sudha mayukha lekhaya virajamanashekharam,

Maha kapali sampade shirojatalamastu nah ||6||……same as sloke II5II

Karala bhala pattikadhagaddhagaddhagajjvala,

AF F  F F  F F  F  / F  EE EE EE E

Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake |

E DD DD DD D / D EE EE EE E

Dharadharendra nandini kuchagrachitrapatraka,

AF F  F F  F F  F  / F  EE EE EE E

Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama ||7||

E DD DD / D C#C#C#C#/C# A# A#  A# A#  / A#  AAAA

Navina megha mandali niruddhadurdharasphurat,

Kuhu nishithinitamah prabandhabaddhakandharah |

Nilimpanirjhari dharastanotu krutti sindhurah,

AEE EE EE EE / E F F  F F  F  EE EE

Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah ||8||….same as sloke II4II

Om – –

E —————–

Praphulla nila pankaja  / prapajnchakalim / chatha,

AA– AA– AA#  – A#  A#  – / A#  C#– C#C#/ C#A#  AA-

Vdambi kantha / kandali  / raruchi prabaddha / kandharam |

AD – D D – C#/ E – E E / D F  – F  F  / G  F  E E

Smarachchidam  / purachchhidam  / bhavachchidam  / makhachchidam,

E D – D D / C#E – E E / E F  – F  F  / G  F  E E –

Gajachchidandhakachidam  / tamamtakachchidam  / bhaje ||9||

E A*A*G# G#  F  F  E / E D D –  / C#C#E –

Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari,

Rasapravaha madhuri vijrumbhana madhuvratam |

Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam,

Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje ||10||….sameas sloke II9II

Om – — –

A- – – –

Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamasafur,

EE EE EE EE / EE EE DF  E –

Dhigdhigdhi nirgamatkarala bhaal havyavat |

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  A.G  A# A

Dhimiddhimiddhimidhva  / nanmrudangatungamangala,

D D D D C#E E – / D F  – F  F  / G  F  – E E – 

Dhvanikramapravartita prachanda tandavah shivah ||11||

 D F  – F  F  G  F  E E / D D C#C#A#  C# – A#  C#-

Drushadvichitratalpayor bhujanga mauktikasrajor,

AAAAAA# A#  A# A#   / A# A#  A# A#  A.G  A# A

Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh |

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  A.G  A# A

Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh,

AD – D D – C#/ E – E E / D F  – F  F  / G  F  E E

Sama pravartayanmanah kada sadashivam bhajamyaham ||12||

E A*A*Ni Ni F  F  E E / D D  C#C#A#  C#- – 

Kada nilimpanirjhari nikujnjakotare vasanh,

EE EE EE EE / EE EE E D E F   –

Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh |

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  A.G  A# A

Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah,

EE EE EE EE / EE EE E D E F   –

Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham ||13||

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  A.G  A# A/ A#  A- A#  A-

Imam hi nityameva muktamuttamottamam stavam,

EE EE EE EE / EE EE E D E F   –

Pathansmaran bruvannaro vishuddhimeti santatam |

A/ C#C#C#C#A# A#  A# A#  / A# A#  A# A#  A.G  A# A

Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim,

EE EE EE EE / EE EE E D E F   –

Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam ||14||

E A*A*G# G#  F  F  E E D D C#C#A#  -…….(3)

E A*A*G# G#  F  F  E E D D C#C#A#   / C#A#  A

Om    /    Namah Shivay –

A– – – / .G  .G  A#  A- – – ……(2)

Om    /    Namah Shivay –

D – – – – / D E D C#- – –

Puja vasanasamaye dashavaktragitam,

Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe |

Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam,

Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh ||15||

Aum Namah Shivay !!